Foreign Body (video) / Ciało Obce (wideo)

Foreign Body (video) / Ciało Obce (video)

Description / Opis

Foreign Body (video), 2019.

Video projection in slow motion. Close-up of face. Two things happen when the eye blinks. The eye closes, the image fades out. The orientation of the image is then reversed, and as the eye opens the image fades back in. The sound comes from the recording of the material.

2019, video, 8'29" looped.

Ciało Obce (wideo), 2019.

Projekcja wideo w zwolnionym tempie. Zbliżenie twarzy. Podczas mrugnięcia oka dzieją się dwie rzeczy. Kiedy oko zamyka się, obraz zanika i pojawia się, kiedy oko się otwiera. Przy każdym otwarciu oka - odwraca się orientacja obrazu. Dźwięk pochodzi z nagrania materiału filmowego.

2019, wideo, 8’29” pętla.